[MVL Token Economy]MVL to Create a Safe Traffic Environment

[MVL Token Economy]MVL to Create a Safe Traffic Environment

 • What Makes You Uncomfortable when Driving or Riding a Vehicle?
 • Traffic Congestion?
  or Frequent Car Accidents?
 • Why Do Problems Occur?
 • They are Caused by Reckless Driving and Traffic Rule Violation.
 • High Speeds Increase Accidents by 3% and Fatalities by 5%.
  -WTO World Report(2017)
 • Negative Approach has been Used to Solve the Issues
  (Negative Approach : setting up speed bumps, charging speeding fines, etc.)
 • But, Let’s Think About It.
 • Will Traffic Issues be Solved by Imposing Penalties For Violating Traffic Laws?
 • We Came Up With an Idea to Encourage Drivers to Drive Safely.

Why Don’t We Provide Incentives For a Safe Driving?

Incentives Will Encourage Safe Driving!

 • We Provide MVL Point to Drivers in a Prosocial Manner.
 • MVL Point Can Be Exchanged to MVL Coin.
 • MVL Coin Can Be Exchanged to Cash.
 • Let’s Drive Safe, Receive Points, and Create a Safe Traffic Environment.
 • Trust-Driven MVL

MVL, Speaking at Mobility Event in Tokyo

Hello, this is MVL team.

MVL is speaking at an event, “The Future of Cars with Blockchain Technology” in Tokyo on October 12th.

The event hosted by Neutrino will be discussed blockchain technology which is applying mobility.

Three other companies, 豊田通商、Quantstamp、Kaula are also speaking on the stage.

Link : https://neutrino.connpass.com/event/101259/

We are going to give a speaking about how Blockchain technology can be implemented in the mobility industry. At the end of the event, there is going to be a panel discussion on “Is it really necessary to use Blockchain Technology in the mobility industry?”

Even though MVL has not yet released its services in Japan, Japan has paid attention to MVL. Mobility services and car companies are also expected to attend the event, so it will be an opportunity to inform Japan of the MVL’s blockchain case.

Date: October 12th, 2018 19:00 – 21:30
Location: Neutrino, Tokyo

Thank you.

Trust-Driven MVL

MVL, 일본 ‘블록체인 기술과 함께하는 미래자동차’에서 강연

안녕하세요 MVL팀입니다.

MVL팀은 10월 12일 도쿄에서 개최되는 ‘블록체인 기술과 함께하는 미래자동차’라는 행사에서 연설을 합니다.

일본 블록체인 코워킹 스페이스 Neutrino 주최로 열리는 이번 행사는 모빌리티에 적용되는 블록체인 기술에 대한 발표와 토론이 이어집니다.

>> 참고 링크: https://neutrino.connpass.com/event/101259/

이번 행사에서는 MVL팀 외에도 豊田通商(Toyota Tsusho)、Quantstamp、Kaula 등이 함께 참가해 강연을 합니다.

엠블팀은 이 행사에서 블록체인 기술이 어떻게 모빌리티 산업에 적용될 수 있는지에 대해 발표하고, 연설 후에 “모빌리티 산업에 블록체인 기술이 꼭 필요한가?”라는 주제로 패널 토론을 진행할 예정입니다.

엠블은 아직 일본에서는 서비스를 출시하지 않았음에도 일본 현지에서 관심을 받고 있습니다. 이번 행사에는 자동차 관련 기업들도 참석할 것으로 예상되어 엠블의 블록체인 사례를 일본에 알릴 수 있는 기회가 될 것입니다.

많은 관심부탁드립니다.

감사합니다.

Trust-Driven MVL

[MVL 토큰이코노미] MVL의 안전한 모빌리티 생태계를 위한 인센티브 Part2

 

 • 우리는 다양한 교통 서비스를 이용합니다.
 • 내비게이션, 차량공유, 콜택시, 지도와 같은 애플리케이션 기반 자동차 교통 서비스를 이용하면서 데이터를 생산합니다.
 • Give & Take, 주는 것이 있으면 받는 것도 있어야 하는데?
 • 데이터 제공을 통해 우리가 받을 수 있는 것은, 서비스와 광고 말고는 없나요?
 • 급변하는 교통 시장에서 데이터 생산자와 소비자는 분명하게 나뉘지 않습니다.
 • 하지만 아직까지 서비스 이용을 통해 생산되는 데이터는 일부 기업이 가져갑니다.
 • 그래서 MVL팀은 생각했습니다.


“서비스를 개발, 제공, 운영하는 기업만이 교통 플랫폼의 노동자가 아니다.플랫폼 내 서비스를 이용하면서 데이터를 생산하는 소비자도 모두 교통 플랫폼의 노동자다. 그러므로 소비자도 이에 상응하는 보상을 받아야 한다.”


 • 이렇게 탄생한 인센티브가 바로 MVL포인트입니다.
 • MVL팀은 교통 생태계에 참여하는 모든 이에게 합당한 인센티브를 제공하려 합니다.
 • 데이터를 생산하는 기여도에 따라 MVL포인트를 달리 주는 것이죠.
 • 좋은 운전습관을 가진 운전자에게는 더 많은 MVL포인트를 제공해 안전한 교통 환경을 구현하고자 합니다.
 • 이를 통해 교통 환경을 긍정적인 방향으로 변화시키는 것이 목표입니다.
 • MVL과 함께 인센티브를 받으며 좋은 교통 환경 만들기에 참여하시겠어요?
 • Trust-Driven MVL

[MVL 토큰이코노미] MVL의 안전한 모빌리티 생태계를 위한 인센티브 Part1

[모빌리티 서비스 개선방향 PART 1]
MVL의 안전한 모빌리티 생태계를 위한 인센티브

 1.  자동차를 이용하면서 무엇이 가장 불편하신가요?
 2.  혼잡한 교통? 빈번한 사고?
 3.  이러한 문제는 왜 생겼을까요?
 4.  과속, 교통법규 위반 등 ‘나쁜’ 운전 행동 때문입니다.
 5.  목적지에 빠르게 도착하기 위해 과속 운전을 하면
 6.  다른 운전자들도 과속 운전을 하고, 교통 사고로 이어질 가능성이 높습니다.
 7.  기존에는 과속방지턱 설치와 과태료 부과와 같은 네거티브 방식으로 교통 문제를 해결 하려 했습니다.
  (네거티브 방식: 금지한 행위들을 나열하며, 이를 어길시 벌점이나 과태료 등이 부과되는 방식)
 8.  여기서 잠깐!
 9.  나쁜 행동에 대해 벌점이나 과태료를 부과한다고 모든 교통 문제가 해결될까요?
 10.  안전한 주행을 하면 혜택을 주는 방식은 어떨까요?
 11.  좋은 운전 습관을 지닌 운전자에게 인센티브 등의 혜택을 주면 자발적 안전 주행으로 변화를 이끌어낼 수 있습니다.
 12.  MVL팀은 참여자들이 자발적으로 안전한 주행을 할 수 있는 방안을 고민했습니다.
 13.  MVL팀은 좋은 운전 습관을 가진 운전자에게 MVL포인트를 제공합니다.
 14.  MVL포인트는 MVL코인으로 교환이 가능하고, 향후 MVL코인을 이용한 결제가 가능하며 법정 통화로 환전할 수 있죠.
 15.  안전한 운전 습관으로 MVL의 보상도 받고 안전한 교통 환경도 만들어요. MVL과 함께 하세요.
 16.  Trust-Driven MVL

[ Tin tức hàng tuần 10/08] Những cập nhật mới của chúng tôi tới ngày 5/10

Xin chào, chúng tôi là MVL Đây là các thông tin về những cập nhật của chúng tôi trong một vài tuần vừa qua. Hãy chờ đợi những thông tin mới vào những tuần kế tiếp! Đồng thời hãy đón xem những tin tức thú vị thông qua kênh Instagram của chúng tôi.

Tin tức Telegram: https://t.me/mvlchain_news_en

MVL Instagram: https://www.instagram.com/mvlchain_official MVL

Twitter: https://twitter.com/mvlchain

CEO (Kay Woo) Twitter: https://twitter.com/climbingK

MVL Blog: https://blog.mvlchain.io/category/vietnamese/

Youtube: https://ewhk4.app.goo.gl/3uWy

Reddit: https://www.reddit.com/r/MVL/

Xin cảm ơn, Trân trọng, MVL Team

 

[ Tin hàng tuần 10/08] Những cập nhật của chúng tôi tới ngày 5/10. Hãy xem chúng tôi đã đạt được những gì.

Báo cáo hàng tháng của MVL ( Tháng 9) ▶ https://ewhk4.app.goo.gl/LmzT

 

[MVL]

<Kay, Phỏng vấn trên kênh truyền hình CNBC>

MVL đã cho ra mắt dịch vụ gọi xe TADA tại Singapore TADA đã phát triển một cách nhanh chóng tại Singapore CEO của MVL, Kay đã có buổi phỏng vấn với kênh truyền hình CNBC tại Singapore. CNBC là một kênh truyền thông về kinh tế và tài chính. Trong buổi phỏng vấn với CNBC, Kay đã giới thiệu MVL và TADA tại Singapore. Nếu bạn muốn biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập vào đường dẫn dưới đây: >> https://ewhk4.app.goo.gl/xCaZ

<MVL, tham gia vào BitSonic>

MVL sẽ tđược tham gia vào sàn giao dịch Bitsonic, một trong những sàn giao dịch nóng nhất Hàn Quốc. MVL sẽ được tham gia vào KRW BitSonic vào 15:00 ngày 8/10 (GMT +9). Cho phép đặt cọc vào 11:00 ngày 5/10 (GMT+9) và bắt đầu giao dịch vào lúc 15:00 ngày 8/10 (GMT+9).

Website của BitSonic: >> https://bitsonic.co.kr/ 

 

<MVL, nội dung về sách trắng Nền kinh tế Token>

Sau khi đăng tải sách trắng Nền kinh tế Token, chúng tôi đã nhận được rất nhiều câu hỏi về vấn đề này (Chúng tôi đã đăng “Nền kinh tế Token và mô hình kinh doanh” bằng tiếng anh, hàn, hoa và phiên bản tiếng việt sẽ được cập nhật vào ngày 10/10) >> Tài liệu: Chúng tôi sẽ đăng tải FAQ về tài liệu này sớm nhất có thể. Nếu bạn muốn xem một cách khái quát sách trắng Nền kinh tế Token, chúng tôi đã đăng một tài liệu về nội dung này. Bạn có thể xem tài liệu này (một cách tổng quan) bằng tiếng anh, hàn, nhật, trung, và tiếng việt.

 

[Dịch vụ]

<TADA>

Dịch vụ gọi xe TADA tại Singapore đã được ra mắt cách đây hơn 2 tháng, và số lượng tài xế cũng như người tham gia dịch vu đang ngày càng gia tăng. Hiện tại, chúng tôi đã có đến 16,000 lái xe và 80,000 người tham gia sử dụng dịch vu TADA. Song song với việc đó, số lượng đặt xe và tỉ lệ đặt xe thành công đang tăng trưởng tương đối tốt. Chúng tôi hi vọng TADA Pool sẽ trở nên lớn hơn và giúp vào việc duy trì hệ sinh thái MVL.

<TADA Taxi>

Đội ngũ MVL đang chuẩn bị cho sự đột phá tiếp theo thông qua việc kết nối với TADA Taxi. Chúng tôi đã mở đăng ký để chào đón các tài xế taxi trở thành một phần của TADA và chúng tôi sẽ mở dịch vụ TADA Taxi trong tháng 10. Chúng tôi đã nhận được rất nhiều sự quan tâm về dịch vụ của mình. Nếu bạn là tài xế taxi, bạn có thể đăng ký bằng cách sử dụng liên kết bên dưới.

»Https://ewhk4.app.goo.gl/76oB

[10/8 Weekly News] What MVL has been up to October 5

Hello, this is MVL.

Read about our various updates for the past few weeks. Stay tuned for the news to come in the following weeks!
Check out more fun news through our new Instagram channel too.

Telegram News: https://t.me/mvlchain_news_en
MVL Instagram: https://www.instagram.com/mvlchain_official
MVL Twitter: https://twitter.com/mvlchain
CEO(Kay Woo) Twitter: https://twitter.com/climbingK
MVL Blog: https://blog.mvlchain.io/category/english/
Youtube: https://ewhk4.app.goo.gl/3uWy
Reddit: https://www.reddit.com/r/MVL/

Thank you.
Best,
MVL Team
[10/8 Weekly News] Our updates until October 5. Check out what we have been up to.

MVL MONTHLY REPORT(September) ▶️ https://ewhk4.app.goo.gl/LmzT

[MVL]
<Kay, Brodcasted on CNBC News>
MVL has launched the ride-hailing service, TADA, in Singapore.
TADA has grown dramatically in Singapore.

MVL’s CEO Kay was interviewed by CNBC News in Singapore. CNBC is an economic and financial Media.
During an interview with CNBC, Kay introduced the MVL and TADA in Singapore.

If you want more details, please visit the link below.

>> https://ewhk4.app.goo.gl/xCaZ

<MVL, Listed on BitSonic>
MVL will be listed on BitSonic exchange, which is one of the hottest exchanges in Korea.

MVL will be listed on BitSonic KRW market on 15:00 October 8(GMT+9).
Deposit was opened on 11:00 October 5(GMT+9) and trading will be start on 15:00 October 8(GMT+9)

BitSonic Website >> https://bitsonic.co.kr/
BitSonic Announcement(listing) >> https://bitsonic.co.kr/cs/detail/166?webview=

There are some events for listing MVL on BitSonic exchange.
Please check the BisSonic’s announcement 🙂
Bitsonic Announcement(evnets) >>https://bitsonic.co.kr/Cs/detail/167

<MVL, Contents about Token Economy Whitepaper>
After we upload Token Economy Whitepaper, many people may have some questions about this(we upload ‘Token Economy & Business Model’ in English, Korean, Japanese, Chinese. Vietnamese version will upload on Oct 10).

>> Whitepaper : http://mvlchain.io/paper

We will upload FAQ about this Whitepaper, soon.

If you want to see Token Economy Whitepaper all in one, we uploaded OnePaper about this contents.
You can see OnePaper(Overview) in English, Korean, Japanese, Chinese, Vietnamese.

[Service]
<TADA>
Singapore’s ride-hailing service TADA has been launched for more than two months, and the number of drivers and riders continues to increase. Currently,
We now have up to 16,000 drivers and 80,000 riders who have joined TADA.

Also, the number of orders and the rate of matching is gradually increasing. We expect TADA Pool will be more bigger and it will help to maintain MVL ecosystem.

<TADA Taxi>
MVL team is preparing for the next quantum leap through inviting TADA taxis onboard. We have opened registration to welcome taxi drivers to be part of TADA and we will open the TADA taxi service within October. Many people are showing interest to our service.

If you are a taxi driver, you can sign up using the link below.
» https://ewhk4.app.goo.gl/76oB

[10/8 위클리 뉴스] 엠블 팀의 현재까지(10/5)의 주요 대외활동을 정리드립니다!

안녕하세요. MVL(엠블)팀입니다.

지난주 국내외 활동 내용입니다. 자세한 사항은 아래 내용을 확인해주세요.

텔레그램 뉴스: https://t.me/mvlchain_news_kr
엠블 인스타그램: https://instagram.com/mvlchain_official
엠블 트위터: https://twitter.com/mvlchain
우경식 CEO 트위터: https://twitter.com/climbingK
엠블 블로그: https://blog.mvlchain.io/category/korean/
유튜브: https://ewhk4.app.goo.gl/3uWy
레딧: https://www.reddit.com/r/MVL/

감사합니다.
엠블 팀 드림
[10/8 위클리 뉴스] 엠블 팀의 현재까지(10/5)의 주요 대외활동을 정리드립니다!

9월 한달 간 엠블의 행보가 궁금하다면 ▶️ https://ewhk4.app.goo.gl/KjyM

[엠블]
<Kay, CNBC 뉴스에 방송되다>
엠블팀은 현재 싱가포르에서 제로커미션 라이드헤일링 서비스 TADA를 운영하고 있으며 TADA 서비스는 싱가포르 내에서 급성장하고 있습니다.

MVL의 CEO Kay는 싱가포르 CNBC뉴스와 인터뷰를 했습니다. CNBC는 미국 경제전문 미디어로 세계 주요국가에서 방송되고 있습니다.
인터뷰에서 Kay는 MVL에 대해 소개하고 TADA서비스에 대해 설명했습니다.

자세한 사항은 아래 링크를 통해 확인해주시기 바랍니다.
>> https://ewhk4.app.goo.gl/XChz

<MVL, 비트소닉 상장>
MVL이 원화 입출금이 가능한 비트소닉 거래소에 상장하게 되었습니다.

MVL은 10월 8일(월) 15:00(GMT+9)에 비트소닉/KRW 마켓에 상장됩니다. 지갑오픈은 5일(금) 11:00(GMT+9)에 했으며, 트레이딩은 8일 15:00(GMT+9)부터 가능합니다.

비트소닉 거래소 》 https://bitsonic.co.kr/
비트소닉 공지사항 》 https://bitsonic.co.kr/cs/detail/166?webview=

이번 비트소닉 상장을 기념으로 MVL과 비트소닉은 이벤트를 준비했습니다.
비트소닉의 공지사항도 참고해주세요:)
이벤트 공지사항 >> https://bitsonic.co.kr/Cs/detail/167

<MVL, 토큰 이코노미 FAQ 및 OnePaper 발간>
MVL 토큰 이코노미 백서가 발간되고 나서 많은 분들이 궁금하고 이해가 제대로 되지 않는 부분이 있으셨을 겁니다.

MVL팀에서는 이에 FAQ를 쉽게 정리했습니다.

>> MVL 백서 읽으러 가기 : http://mvlchain.io/paper

FAQ 0 : 자주하는 질문
>> https://ewhk4.app.goo.gl/gXRL
FAQ 1 : MVL 생태계(MVL 앱 및 MVL Pool)
>> https://ewhk4.app.goo.gl/Fq9w
FAQ 2 : MVL 토큰 이코노미(포인트 및 코인)
>> https://ewhk4.app.goo.gl/4weA
FAQ 3 : TADA 토큰 이코노미
>> https://ewhk4.app.goo.gl/wQ3Q

또한 엄청난 분량의 MVL 토큰 이코노미 백서가 부담되신다고요?
MVL 토큰 이코노미 OnePaper(요약본)가 업로드 되었습니다.

>> https://ewhk4.app.goo.gl/HH3u

MVL팀은 FAQ 및 OnePaper이외에도 지속적으로 토큰 이코노미 백서에 대한 컨텐츠들을 업로드할 예정입니다.

[서비스]
<TADA>
싱가포르의 라이드헤일링 서비스 TADA가 출시된지 약 두달이 넘었지만 운전기사와 라이더 등록자수는 계속 증가하고 있습니다. 현재 운전기사는 16,000명, 라이더는 80,000명을 넘어섰습니다.

또한 오더 수 및 매칭률이 점차 증가하고 있습니다. TADA의 풀이 지금보다도 더 커질 것이고 이는 곧 MVL 생태계 유지에 큰 역할을 할 것입니다.

<TADA 택시>
MVL팀은 현재 TADA 택시 서비스 오픈에 박차를 가하고 있습니다. 현재 택시기사들의 TADA 서비스 기사 등록을 받고 있으며 TADA 택시 서비스는 10월 중에 오픈할 예정입니다. 이와 관련해 많은 사람들이 관심을 기울이고 있습니다.

아래 링크를 통해 등록을 진행하실 수 있습니다.
» https://ewhk4.app.goo.gl/76oB

MVL, Broadcasted on CNBC

MVL, Broadcasted on CNBC

Hello, this is MVL team.

MVL has launched the ride-hailing service, TADA, in Singapore.
TADA has grown dramatically in Singapore.

MVL’s CEO Kay was interviewed by CNBC News in Singapore. CNBC is an economic and financial Media.

During an interview with CNBC, Kay introduced the MVL and MVL’s zero commission(free fee) Ride Hailing Service ‘TADA’ in Singapore.


“Lower the commission is not the way to solve the problem. So we wanted to implement the blockchain protocol on TADA that can help us realize the revolutionization of the business models by providing zero commission to the drivers.

Our matching ratio was 10% at the beginning, but right now it is more than 50 percent. Drivers enjoy providing services to riders. Drivers are very happy because they can take all the income through our application. Riders are also happy because happy drivers offer good services.

TADA is built on top of the token economy. Whenever you use the service and participate in the services, you will receive point incentives. The Incentives can be exchanged to the tokens that can be used for the services or rides.”


MVL’s exclusive interview with a major Singaporean broadcaster means that TADA service is growing and maintaining No.2 position in the industry in Singapore.

Ride the New Wave, TADA

Trust-Driven MVL

 

Kay(우경식) 대표, 싱가포르 CNBC 방송과 단독 인터뷰

Kay(우경식) 대표, 싱가포르 CNBC 방송과 단독 인터뷰

안녕하세요 MVL팀입니다.

엠블이 싱가포르에서 라이드헤일링 서비스 TADA를 출시했다는 건 많이들 알고 계실 겁니다.
싱가포르에서도 TADA의 위상이 높아지고 있는 것 같습니다.

 

엠블의 Kay(케이)대표가 싱가포르 CNBC 뉴스에서 인터뷰를 진행했습니다. CNBC는 미국의 경제 및 금융 전문 TV 채널로, 주요 국가에서 방송이 되고 있습니다.

Kay 대표는 인터뷰에서 MVL과 우리의 싱가포르 ‘제로커미션(수수료 무료) 라이드 헤일링 서비스 ‘TADA’에 대해 소개했습니다.


“라이드헤일링 서비스의 수수료를 줄이는 것은 전통적인 서비스와 다르지 않으며 현재 모빌리티 생태계의 문제를 해결할 수 없다. TADA 서비스에 블록체인을 적용해 비즈니스 모델을 혁신하고자 했다.”

싱가포르에서 초기에 서비스가 출시되었을 때는 매칭 퍼센트가 10퍼센트 정도였지만 현재는 50퍼센트가 넘었다. 기사들은 TADA 어플리케이션을 사용하면서 모든 수입을 가져갈 수 있기 때문에 긍정적인 반응을 보여주고 있다. 승객들도 긍정적인 입장을 보여주는데, 이는 행복한 기사가 행복한 주행을 만들 수 있기 때문이다.

우리가 TADA를 출시했고, TADA가 토큰 이코노미 안에서 구현되므로 드라이버와 승객의 시선을 끌 수 있다. 드라이버와 승객들은 토큰 이코노미에 참여하면서 토큰을 인센티브로 받을 수 있기 때문이다.”


MVL이 싱가포르 대형 방송사에서 단독으로 인터뷰를 진행했다는 것은 싱가포르 내에서 TADA 서비스가 차지하고 있는 비중이 커졌다는 것을 의미하며 업계 내 2위의 위치를 지키고 있다는 것을 의미합니다.

Ride the New Wave, TADA

Trust-Driven MVL
엠블팀